حسابدار

این وبلاگ اولین وبلاگ فارسی زبان با موضوعیت حسابداری می باشد که از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است .

هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC)

رشد تکنولوژی وصنعت در ابعاد مختلف وبه طبع آن پیچیدگی در فعالیتهای یک شرکت ایجاب می کندیک سیستم هزینه یابی مناسب که توانایی شناخت فعالیتهاوسنجش تاثیرآن فعالیتهارا برهزینه های شرکت را داشته باشد طراحی گردد.

بر اساس روش هزینه یابی سنتی هزینه های سربارتنها بر اساس حجم تولید یا ساعت کار ماشین آلات تسهیم میگرددواین نمی تواند مبنای مناسبی برای تسهیم هزینه های سربار باشد . ولی در روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ابتدا فعالیتهای عمده شناسایی وهزینه سرباربه تناسب منابعی که در هرفعالیت مصرف شده  به آن فعالیت تخصیص داده میشود.پس از تخصیص سربارساخت به فعالیتها , محرک های هزینه (مبانی تخصیص )

مربوط به هر فعالیت شناسایی شده و هزینه هر فعالیت به نسبت مقدارمصرف شده محرک هزینه در هریک

از محصولات , به این محصولات تخصیص داده میشود .

 

مراحل اجرایی  روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی :

 

مرحله اول : تشکیل کمیته طراحی سیستم : این سیستم هزینه یابی نیازمند  به اطلاعات از بخشمای مختلف شرکت اعم از مالی , فرایند, مهندسی بوده بنا براین باید از تخصص های مختلف در این کمیته استفاده کرد .

 

مرحله دوم : مشخص کردن فعالیت های شرکت : فعالیت ها در شرکت تولیدی به سه گروه زیر طبقه بندی میشوند:

1- فعایتهایی که در ارتباط   مستقیم با تولید  محصول وانجام خدمات میباشند .

2- فعالیتهایی که به طور مستقیم قابل رد یابی به محصولات وخدمات نمیباشند مثل سربار کارخانه

فعالیتهایی چون انبارداری ,تدارکات , سرپرستی , یوتیلیتی ,

 

مرحله سوم : تخصیص هزینه فعالیت ها به محصولات بر اساس محرک هزینه مناسب

 

پس از مشخص شدن فعالیت ها , هزینه هر فعالیت را بر اساس مبانی تخصیص یا محرک هزینه به محصولات تخصیص میدهیم .

 

نمونه ای از مبانی تخصیص به شرح زیر میباشد .

 

فعالیت                                                                             مبنای تخصیص

 

تدارکات –خرید                                                                 تعداد سفارش خرید

سرپرستی                                                                       زمان سرپرستی به ساعت

هزینه برق                                                                      ساعت کار ماشین آلات

انبار داری                                                                      میانگین کالای انبار شده

هزینه فروش                                                                   زمان استفاده شده برای فروش هر واحد

 

مراحل ذکر شده بالا را با یک مثال عددی ساده بیان میکنم :

 

فرض طبق حسابداری سنتی بهای تمام شده سه محصول آلفا و بتا گاما به شرح زیر است :

 

 

 

 

 محصول                         آلفا                بتا                    گاما                    جمع

تعداد فروش                  2000              1000                 500                  3500

 قیمت فروش هر واحد      15                 30                      20

مبلغ فروش                    30000         30000               10000                70000

                             آلفا                   بتا                     گاما                  جمع

 

هزینه ها:          

مواد  مستقیم          8000               6400                   2400             16800

دستمزدمستقیم         2000              1300                   1800             5100

 

سربار واقعی :     سرپرستی          تدارکات            برق           انبار داری           جمع

 

                        3000               9000               3000          3000             18000       

سربار جذب شده بر اساس دستمزد مستقیم جذب محصولات میشود.           

 

 

هزینه های فروش 2% کل فروش ها میباشد 70000*2%=1400

 

محصول                                  آلفا                  بتا                              گاما                      جمع

هزینه مواد یک واحد     8000/2000=4            6400/1000=6.4          2400/500=4.8        15.2  

                      

هزینه دستمزد یک واحد 2000/2000=1      1300/1000=1.3            1800/500=3.6            5.9

 

هزینه سربار یک واحد : 

کل سربار/کل دستمزد = نرخ جذب سربار   18000/5100= 3.53

 

                     2000*3.53=7060      1300*3.53= 4586           1800*3.53= 6354

                                 تقسیم بر              تقسیم بر                             تقسیم بر

تعداد تولید                     2000                    1000                            500

هزینه سربار یک واحد     3.53                     4.58                            12.7                      20.81

 

قیمت فروش یک واحد          15                       30                              20

جمع ب ت ک ف ر یک واحد (8.53 )                 (12.28)                    ( 21.1)

 

سود ناویژه                        6.47                  17.72                           (1.1)

هزینه های فروش              ( 0.3)                    ( 0.6)                          (0.4)

2% فروش

سود(زیان ) ویژه روش سنتی 6.17                   17.12                           (1.5)

 

 

محاسبات بر اساس هزینه یابی بر مبنای فعالیت :

 

هزینه های مواد ودستمزد مستقیم همانند روش فوق به صورت مستقیم انتقال داده میشود   ولی هزینه های سربار به شرح زیر تسهیم میگردد:

 

هزینه فعالیت – سرپرستی      کل ساعات سرپرستی اعلام شده از فرایند تولید 100ساعت میباشد

 

 

محصول                                 آلفا                            بتا                    گاما                جمع  

تعداد ساعت سرپرستی              45                            40                   15                 100

 

  هزینه یک ساعت سرپرستی       30                           30                     30

3000/100=30

جمع هزینه فعالیت سرپرستی        1350                     1200                   450              3000

 

تقسیم بر

تعداد تولید                            2000                   1000                           500                3500              

هزینه سرپرستی یک واحد محصول

مثلا 1350/2000=                0.67                   1.2                               0.9  

 

 هزینه فعالیت- تدارکات : بر اساس تعداد کل سفارش خرید که 240سفارش برای محصولات زیر اعلام شده است

 

محصول                            آلفا                      بتا                            گاما                         جمع

تعداد سفارش خرید             100                    120                          20                         240

هزینه هر بار سفارش      

9000/240=37.5             37.5                 37.5                         37.5

جمع هزینه فعالیت خرید       3750                 4500                          750                     9000

تقسیم بر

تعداد تولید                      2000                   1000                         500

هزینه تدارکات یک واحد محصول   1.87                    4.5                             1.5

 

 

هزینه فعالیت – برق ساعت کار اعلام شده ماشین الات از طرف فرایند تولید بالغ بر 200ساعت به

تفکیک محصولات  زیر میباشد

 

محصول                             آلفا                      بتا                          گاما                    جمع

ساعت کارکرد ماشین الات   90                      100                         10                    200

هزینه هر ساعت کارکرد ماشین الات

3000/200=15                  15                       15                         15

جمع فعالیت برق                  1350                  1500                      150                   3000

تقسیم بر تعداد تولید              2000                1000                      500

هزینه برق یک واحد محصول       0.67                   1.5                         0.3 

 

هزینه فعالیت – انبار داری  براساس میانگین کالاهای انبار شده هر محصول تسهیم میگردد

 

 محصول                             آلفا                     بتا                         گاما                    جمع

میانگین کالاهای انبارشده         50                   45                         5                          100

هزینه نگهداری یک واحد     

3000/100=30                     30                     30                       30

جمع فعالیت  انبار داری             1500              1350                    150                       3000

 

تقسیم بر تعداد تولید                 2000                 1000                   500

هزینه نگهداری یک واحد محصول     0.75                   1.35                     0.3

 

هزینه فعالیت – فروش  بر اساس مدت زمان صرف شده جهت فروش محصولات تسهیم میگردد

مدت زمان صرف شده برای هریک از محصولات به شرح زیر اعلام شده است

 

 

محصول                                      آلفا                       بتا                      گاما                    جمع

زمان صرف شده برای فروش (ساعت )      25                        10                      5                        40

هزینه یک ساعت زمان صرف شده

3000/40= 75                          75                        75                      75

جمع فعالیت فروش                    1875                      750                     375                   3000

 

 تقسیم بر تعداد تولید                  2000                    1000                  500                  

هزینه فروش یک واحد محصول           0.94                     0.75                   0.75

 

 

مقایسه بهای تمام شده یک واحد محصول محاسبه شده به روش های سنتی وABC

 

شرح                                     روش سنتی                                                   روش ABC

 

 محصول                         آلفا            بتا              گاما                          آلفا                     بتا                  گاما      

    ب ت ک ف ر :

مواد مستقیم                       4               6.4           4.8                           4                    6.4                    4.8

دستمزد مستقیم                 1               1.3            3.6                             1                   1.3                   3.6

سربار:                                                                          سربار: 

جذب شده                    3.53           4.58            12.7       سرپرستی      0.67                 1.2                  0.9       

                                                                                  تدارکات خرید  1.87                 4.5                  1.5

                                                                                   برق              0.67                1.5                  0.3

                                                                                 انبارداری         0.75               1.35                  0.3     

جمع بهای تمام شده      8.53             12.28         21.1                             8.96               16.25               11.4

 

فروش                        15                  30             20                               15                30                  20

ب ت ک ف ر             (8.53)           (12.28)      (21.1)                          (8.96)          (16.25)         (11.4)

سود (زیان) ناویژه        6.47             17.72        (1.1)                            6.04             13.75              8.6

هزینه فروش              (0.3)             (0.6)          (0.4)                            (0.94)          (0.75)           (0.75)

سود (زیان )ویژه         6.17             17.12        (1.5)                               5.1                13              7.85

 

نتیجه گیری :

با توجه به مثال بالا ومقایسه دو روش مشاهده میکنیم که محصول گاما در روش سنتی به دلیل تخصیص نامناسب هزینه های سربار دارای زیان میباشد وهمین محصول با روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت دارای سود به میزان 8.6 ریال میباشد وهمچنین سود شرکت به روش سنتی برابر21.79ودر روش ABC برابر25.95میباشد . در نهایت میتوان نتیجه گرفت کاربرد روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی و خدماتی که دارای هزینه سربار بالا وفعالیتهای پیچیده میباشند منجر به بدست آوردن مزایای زیر میشود:

1-     بهبود سیستم هزینه یابی شرکت

2-     تعین قیمت تمام شده محصولات به صورت منطقی ودقیق

3-     ارزیابی عملکرد مدیران

4-     کاهش هزینه فعالیتهایی که هزینه بالایی دارند

5-     حذف محصولات فاقد ارزش افزوده

البته در اجرای این روش محدودیت هایی به شرح زیر وجود دارد:

1-     فرهنگ جامعه نسبت به روش ABC

2-     فرهنگ مدیران شرکت نسبت به ABC

3-     نحوه اعمال کنترل در شرکت

4-     هزینه اجرایی بالا

پایان

 

از طرف : ابراهیم علیزاده     کارمند امور مالی پتروشیمی خوزستان
تاریخ ارسال: دوشنبه 12 شهریور‌ماه سال 1386 ساعت 17:06 | نویسنده: محمود زمانی | چاپ مطلب
نظرات (42)
یکشنبه 25 شهریور‌ماه سال 1386 07:50
sara
امتیاز: 3 2
لینک نظر
salam ,ba tashakkor az matlabetoon ,man hesabdari khoondam amma 2 sali az oon moghe migzare va chon mashghool be kar nistam ta hodoodi matalebe hesabdario faramoosh kardam ,matlabe shoma komaki baraye yadavari oonha bood ,bazam moteshakeram
جمعه 6 مهر‌ماه سال 1386 13:04
farzad
امتیاز: 2 1
لینک نظر
بیشتر بنویس و کوتاه! خیلی ها دوست دارند در مورد حسابداری بخونن!
شنبه 7 مهر‌ماه سال 1386 11:11
حامد
امتیاز: 4 0
لینک نظر
از سایت تخصصی حسابداری دانشجویان دانشگاه رودهن دیدن فرمایید
سه‌شنبه 1 آبان‌ماه سال 1386 23:20
آیناز
امتیاز: 3 0
لینک نظر
سلام حالتون خوبه.
شنبه 19 آبان‌ماه سال 1386 19:05
زهره
امتیاز: 2 1
لینک نظر
سلام. شرکت نظریه پردازان پارسیان، شرکتی است جهت ارائه خدمات مالی و حسابداری. از شما خواهش میکنم اگز شرکت یا موسسه ای رو میشناسید که متقاضی این خدمات هستند به آدرس zohrehsi2000@yahoo.com ایمیل بزنید.
راستش چون نمیدونستم چه جوری و از چه راهی میتونم این شرکتها را پیدا کنم از شما کمک گرفتم. ممنون میشم کمکم کنید.
زهره
جمعه 25 آبان‌ماه سال 1386 11:23
سیاوش وزیری مهر
امتیاز: 1 0
لینک نظر
بااهدا سلام
دوست عزیز وبلاگ شما حاوی مطالب عمیق و پر باری است. ان شاالله در این راه موفق و موید باشید. در ضمن نظر حضرتعالی درمورد تبادل نظر در خصوص مسائل اقتصادی و تبادل لینک چیست ؟در صورت تمایل به من اطلاع بدهید.من وبلاگ شما را لینک کردم منتظر لینک کردن شما هستم.
با آرزوی موفقیت و بهرورزی.ارادتمند سیاوش وزیری مهر.
جمعه 25 آبان‌ماه سال 1386 13:36
امیر میرزائی
امتیاز: 1 0
لینک نظر
سلام محمود جان
ازت خبری نیست ؟
امیدوارم هر جا هستی موفق و پیروز باشی
شنبه 26 آبان‌ماه سال 1386 19:34
یک حسابدار
امتیاز: 2 0
لینک نظر
بسیار جالب بود...اما یه چیزش کم بود....اما میشه چشم پوشی کرد...اما اگه سر نزنید دیگه نمیشه گفت از جامعه حسابداران هستید{شوخی}موفق باشید.....
دوشنبه 26 آذر‌ماه سال 1386 16:15
مجله تی (مهدی)
امتیاز: 1 1
لینک نظر
سلام.
وبلاگ زیبایی داری. بهت تبریک میگم.
عالی و آموزنده.
وبلاگ منم توش حسابداری داره. خوشحال میشم بهم سر بزنی.
موفق باشی.
پنج‌شنبه 4 بهمن‌ماه سال 1386 13:10
arman
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام
لطفا" یک کلاس حسابداری مالیاتی برای یک ترم 2 حسابداری معرفی کنید.چرا که به دستور رئیسم یه این مبحث در کار نیازمندم.

یا تشکر
جمعه 3 اسفند‌ماه سال 1386 11:30
سیاوش وزیری مهر
امتیاز: 0 1
لینک نظر
به نام تنها حسابدار هستی
_______________###*_______*###
___________.*#####__سلام___#####*.
__________*######_دوست عزیز_######*
________*#######____________#######*
_______*########.__________.########*
______*#########.__________.#########*
______*######@###*_______*###@######*
_____*#########*###____###*#########*
____*##########*__*####*__*##########*
__*###########_____*_*______###########*
_############__________ ____############
*##*#########_____آپ کردم____#########*##*
*_____########__×××_________########
_______#######___××××××××__#######
________*######__××××××___######*
_________*#####*__________*#####*
___________*####*_________####*
_____________*####______####*
_______________*##*____*##*
_________________*##__# #*
__________________*####*
_________________.######.
_______________.#########*
____ _________.###########*
_____________.####*__*######
منتظر حضور گرم شما هستیم.
ارادتمند سیاوش وزیری مهر.
پنج‌شنبه 23 اسفند‌ماه سال 1386 00:25
سمیرا
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام من دانشجوی حسابداری هستم و دنبال یه مثال عملی از هزینه یابی بر اساس فعالیت در یه سازمان و نتیجه عملکرد اگه منبع لاتین هم باشه مهمه نیست می تونی کمکم کنی
دوشنبه 27 اسفند‌ماه سال 1386 21:51
امیرمیرزائی
امتیاز: 0 0
لینک نظر
عید باستانی نوروز و آیین دیرپای نیاکانمان را که ریشه در هزاره‌ها دارد و سرآغاز حیات تازه طبیعت و فرصتی برای شست و شوی برون و تزکیه درون است، پیشاپیش به نیکویی گرامی می‌داریم. باشد که روز نوروز، به همانگونه که در آیینه ایستاده در سفره هفت سین سنتی خیره می‌شویم تا چهره خود را، دور از آلودگی‌ها ببینیم، به آیینه دل نیز روی آوریم و سیمای درونی خود را هم دور از تمامی آلایش‌ها، پاک و منزه تماشا کنیم
محمود عزیز سالی با موفقیت و پیروزی برای شما و عزیزانتان آرزومندم
شنبه 3 فروردین‌ماه سال 1387 12:46
سینا
امتیاز: 0 0
لینک نظر
با سلام و تبریک این ایام خجسته و مبارک.
خوشحال می شم یه سر به من بزنی و مرا راهنمایی کنی....
چهارشنبه 21 فروردین‌ماه سال 1387 23:11
کمیل مظاهری فرد
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام
استفاده کردیم از مطالب. تو مرام ما نیست استفاده بدون تشکر. این نوشته را بعنوان تشکر از ما قبول کنید. پاینده باشید.
دانشجوی ارشد حسابداری شهید بهشتی
پنج‌شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1387 20:22
سعید صفری
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام :
با عرض خسته نباشد امیدوارم بتونیم درستاستفاده کنیم اما من الان در گیر بی سوادی مدیران موسسه خودم هستم که درخیلی امور حرفه ای مداخله غیر کارشناسی میکنند با این کونه برخورد ها چی کار کنیم
با تشکر
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387 19:09
سیاوش وزیری مهر
امتیاز: 0 0
لینک نظر
درود
با مرام به ما سری هم بزن
بدرود
یکشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1387 22:37
امیر میرزائی
امتیاز: 0 0
لینک نظر
کجایی داش محمود
شنبه 1 تیر‌ماه سال 1387 11:28
س
امتیاز: 0 1
لینک نظر
we are happy for useful information good luck
پنج‌شنبه 3 مرداد‌ماه سال 1387 10:22
خلیل
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام. به جز مطالب تخصصی وبلاگتون که چیزی ازش سر در نمیارم، از سایر مطالبی که عمومی بودن استفاده ی زیادی کردم. موفق و موید باشین.
سه‌شنبه 29 مرداد‌ماه سال 1387 03:10
هادی
امتیاز: 0 0
لینک نظر
دوستان که در مسائل حسابداری مشکلات و سوالاتی دارند سوالات خود را در این وبلاگ مطرح کنند
http://www.accountingquestion.blogfa.com
یکشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1387 13:37
بردیا
امتیاز: 0 0
لینک نظر
دیدن فرماید
شنبه 21 آذر‌ماه سال 1388 22:55
وحید
امتیاز: 0 0
لینک نظر
با سلام وتشکر از وبلاگ پر محتواتون
من وبلاگتون رو با کمال میل لینک کردم وبلاگتون واقعا خیلی عالی بود اگه شما هم صلاح دونستین وبلاگمو لینک کنین .
با تشکر
چهارشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1388 22:24
وحید
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام با تشکر از وبلاگتون لینکتون کردم لینکم کنین.
دوشنبه 7 تیر‌ماه سال 1389 09:57
ایثار
امتیاز: 0 0
لینک نظر
مرسی عالی بود . بازهم با مثالهای همه فهم مطلب بنویس
دوشنبه 14 تیر‌ماه سال 1389 12:12
وب سایت تبلیغاتی
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام به وب سلیت ما هم سر بزنید
جمعه 22 مرداد‌ماه سال 1389 12:30
محمودضا صحراگردزاده
امتیاز: 0 0
لینک نظر
باسلام و عرض ادب
ضمن عرض تبریک به خاطر وبلاگ واقعاً زیبایتان از شما دوست بزرگوار دعوت می کنم تا از وبلاگ این حقیر نیز دیدن بفرمایید تا در صورتیکه که تمایل داشتید با هم تبادل لینک داشته باشیم
در صورتیکه مایل بودید وبلاگ من را با نام "حسابداری ؛ صحراگردزاده" لینک کنید و بعد مرا باخبر سازید تا منم شما را لینک کنم
با تشکر
http://sahragardzadeh.blogfa.com
چهارشنبه 3 شهریور‌ماه سال 1389 14:45
علیرضا
امتیاز: 0 0
لینک نظر
با سلام.
ضمن اینکه از زحمات جنابعالی در جهت پیشرفت عرصه حسابداری تشکر و قدردانی می گردد. از جنابعالی تقاضا دارم تا با بنده تبادل لینک به ادرس زیر گردد.
www.hagho.blogfa.com
شنبه 17 مهر‌ماه سال 1389 16:34
خ رستمی.
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام استاد.خسته نباشید...
شنبه 5 آذر‌ماه سال 1390 04:27
سام
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام
دلم نیومد که به خاطر حوصله ای که نویسنده محترم در انتقال مفهوم هزینه یابی بر مبنتی فعالیت به خرج داده اند تشکر نکنم.
انشالله صاحبان دانش در اشاعه آن به همین طریق که معروف اهلش در دنیای امروز هم هست - و چه جور هم - بیش از پیش بکوشند.
شنبه 15 بهمن‌ماه سال 1390 09:51
یاسین
امتیاز: 0 0
لینک نظر
با تشکر از مطلب شما
با ما ارتباط داشته باش
دوشنبه 15 اسفند‌ماه سال 1390 19:04
عادل عبادی
امتیاز: 0 0
لینک نظر
با سلام و عرض تبریک به مناسبت وبلاگ خوب و جامعی که دارید
در راستای ارائه ی کلاسی که داشتم از مطالب وبلاگ بسیار استفاده بردم خصوصا در مورد مقایسه ی هزینه یابی سنتی و abc بسیار عالی توضیح داده بودید و با مثالی روشن....فقط در یک قسمت در برآود هزینه ها به تفکیک فعالیت ها،در برآورد هزینه ی فروش متوجه نشدم آن 3000/40 عدد 3000 از کجا بدست آمده بود....به هر حال تشکر من را پذیرا باشید
یا علی
یکشنبه 18 فروردین‌ماه سال 1392 15:12
متین
امتیاز: 0 0
لینک نظر
بسیار نوشته های خوب و خلاصه ای بود با تشکر از آقای ابراهیم علیزاده
یکشنبه 21 مهر‌ماه سال 1392 00:37
شهروند تبریز
امتیاز: 0 0
لینک نظر
بسیار مفید و عالی بود بدردم خورد
شنبه 27 مهر‌ماه سال 1392 11:07
آیده
امتیاز: 1 0
لینک نظر
با سلام وبلاگ بسیار عالی وزیبایی دارین با تشکر از زحمات شما دوست عزیز!
سه‌شنبه 7 آبان‌ماه سال 1392 15:04
نگار
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام
مختصر و مفید بود.مرسی
پنج‌شنبه 7 آذر‌ماه سال 1392 09:54
محمد
امتیاز: 1 0
لینک نظر
سلام
از مطالبتون بسیار مشتکرم تو تهیه پروژه به دردم خورد
پنج‌شنبه 5 دی‌ماه سال 1392 18:35
حمید رضا عسکری
امتیاز: 0 1
لینک نظر
با سلام
با تشکراز ارایه توضیح در مورد هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC).
به نظر من ،اگردر مثال فوق هزینه اجرایی این روش نسبت به روش سنتی محاسبه میگردید، محاسبات دقیق تر می شدند.
با تشکر
یکشنبه 7 دی‌ماه سال 1393 21:57
رویا امینی
امتیاز: 2 0
لینک نظر
با سلام
من دانشجوی ترم اخر کارشناسی حسابداری هستم و دنبال یه پروژه همراه با مثال عملی از هزینه یابی بر اساس فعالیت در یه سازمان و نتیجه عملکرد ان هستم میشه کمکم کنید ممنون میشم
دوشنبه 29 دی‌ماه سال 1393 05:38
بهنام سهندی
امتیاز: 0 0
لینک نظر
کوتاه و مختصر ولی عالی بود
ممنونم ازتون
سه‌شنبه 30 دی‌ماه سال 1393 10:50
حسن
امتیاز: 1 0
لینک نظر
با سلام
من دانشجوی ترم اخر کاردانی حسابداری هستم و دنبال یه پروژه همراه با مثال عملی از هزینه یابی بر اساس فعالیت در یه سازمان و نتیجه عملکرد ان هستم میشه کمکم کنید ممنون میشم
چهارشنبه 29 بهمن‌ماه سال 1393 21:08
سامان
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام.ممنون از مطالب آموزندتون .اگه امکان داره در مورد هزینه ظرفیت اطلاعاتی رو ارایه بدین.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد